projekt DVPP OK

logolink_profivur
Další vzdělávání pedagogů Olomouckého kraje

Cílem projektu je poskytnout pedagogům základních a středních škol Olomouckého kraje komplexní další vzdělávání se zaměřením na environmentální výchovu v letech 2010-2012. Projekt naplňuje cíle v rámci podpory dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy environmentálního vzdělávání, včetně osvojení si dalších moderních pedagogických metod souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání. Získané poznatky a dovednosti by měly konkrétně napomoci k praktickému naplňování kurikulární reformy na školách na území celého Olomouckého kraje.

Všechny plánované kurzy v rámci projektového záměru napomáhají k rozvoji klíčových kompetencí prvotně u učitelů odborných předmětů: biologie, přírodopisu, zeměpisu, občanské výchovy  – následně pak u jejich žáků a studentů. Námi navrhované kurzy mají učitelům pomoci posílit mezipředmětové vazby a rozvoj klíčových kompetencí, ukážeme, jak prakticky zapojit do výuky více předmětů průřezové téma Environmentální výchova ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a zdraví, Člověk a společnost, Člověk a svět práce (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávaní, 2005). Učitelé budou dále seznámeni s novými interaktivními pomůckami, včetně nově vyvinutých počítačových programů, které mohou následně používat ve svých hodinách.

Učitelé budou po absolvování námi pořádaných kurzů vědět, jakým způsobem mohou oni sami na svých školách realizovat kurikulární reformu, jak naplňovat a inovovat školní vzdělávací plány a programy  pomoci konkrétních příkladů projektové výuky a dalších nových výukových metod a forem. Při předávání poznatků pedagogům je naším záměrem propojit odbornost s praxí.

Projekt je nyní ve fázi udržitelnosti, kdy je příjemce povinen zajistit zachování investice spolufinancované ze strukturálních fondů EU po dobu pěti let od ukončení projektu.