NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Nízkoenergetický dům

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce (dále Sluňákov), Skrbeňská 70, Horka nad Moravou je obecně prospěšná společnost, jejímž zřizovatelem je Statutární město Olomouc.

 

1) Mimo interní a externí pracovníky je vstup do domu povolen účastníkům vzdělávacích kurzů, ubytovaným hostům a dalším návštěvníkům, kteří se hlásí na informačním centru nebo v kanceláři (dále souhrnně návštěvníci).

 

2) Návštěvníci v budově udržují čistotu. Před vstupem do budovy si řádně očistí obuv, v případě pohybu návštěvníků mimo vstupní halu (např. použití WC) použijí návštěvníci návleky nebo přezůvky.

 

3) Oděv, batohy či jiná zavazadla lze odložit v šatně ve vstupní hale. Sluňákov neodpovídá za cenné věci, které nejsou výslovně předány do úschovy pracovníkovi informačního centra.

 

4) V domě a na terase platí přísný zákaz kouření (včetně elektronických cigaret a vodních dýmek). Vyhrazená místa pro kouření jsou vyznačen u odpadkových košů poblíž hlavních vstupů do budovy.

 

5) Do domu není povolen vstup se psy a jinými zvířaty.

 

6) Do domu nemají přístup osoby pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.

 

7) Je zakázáno znečišťovat veškeré prostory domě a v okolí. Odpadky musí být ukládány do odpadkových košů, umístěných v určených prostorách.

 

8) Návštěvníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní a požární předpisy, neohrožovat své zdraví ani zdraví ostatních a nepoškozovat inventář a jiný majetek. Lékárničky se nachází v informačním centru a v jídelně v prostoru u myčky.

 

9) V domě není dovoleno pracovat s otevřeným ohněm, skladovat hořlavé látky v množství vyšším než 15 litrů.

 

10) Návštěvníci jsou povinni uhradit škodu, která jejich jednáním vznikne na majetku Sluňákova, Statutárního města Olomouce či jiných institucí a firem.

 

11) Návštěvníci se řídí pokyny pracovníka informačního centra.

 

12) Veřejně přístupné během otevírací doby je pouze vstupní hala a toalety. Ostatní prostory jsou přístupné účastníkům programů a ubytovaným.

 

13) Vstup do kotelny je povolen pouze v doprovodu pracovníka Sluňákova.

 

14) Návštěvník, který nedodrží ustanovení řádu Sluňákova či jedná v rozporu s dobrými mravy, bude vykázán mimo objekt.

 

15) Všechny přístupové cesty musí zůstat vždy volné.

 

16) Organizované skupiny návštěvníků (např. školní třídy před začátkem programů, exkurzní skupiny…) vyčkají před začátkem činnosti ve vstupní hale do příchodu vedoucího či zaměstnance. Vstup je povolen v čistém oděvu a očištěných botách.

 

Areál galerie v přírodě Domu přírody Litovelského Pomoraví

1) Návštěvníci areálu jsou povinni chovat se podle pravidel občanského soužití a s největší ohleduplností vůči životnímu prostředí a majetku i vůči ostatním návštěvníkům.

 

2) Návštěvníci areálu jsou povinni se pohybovat opatrně a předcházet riziku úrazu. Případný úraz je nutno neprodleně nahlásit v informačním centru nebo nejbližšímu přítomnému zaměstnanci Sluňákova.

 

3) Je zakázáno jakkoliv poškozovat objekt, zeleň i jakýkoli jiný majetek v areálu, zejména:
trhat rostliny, lámat větve stromů a keřů nebo jinak ničit nebo poškozovat rostliny a ostatní přírodniny
rušit, odchytávat, zraňovat a usmrcovat volně žijící živočichy, zatěžovat životní prostředí a návštěvníky nadměrným hlukem, lézt, psát nebo malovat po zdech, stěnách a informačních zařízeních v areálu nebo je jinak poškozovat, odhazovat odpadky mimo odpadkové koše nebo jinak narušovat klid a pořádek.

 

4) Je zakázán vstup do jezírka, záhonů a dalších ploch, které nejsou určené k pohybu.

 

5) Cesty se v zimním období neudržují. Vstup do areálu a na střechu je na vlastní nebezpečí.

 

6) Vstup se psy do areálu je povolen. Návštěvníci jsou povinni mít psy na vodítku a uklízet po svých psech výkaly. Sluňákov bude vymáhat náhradu škod způsobených psy v areálu.

 

7) V areálu je zakázána manipulace s otevřeným ohněm. Oheň lze rozdělávat se souhlasem pracovníků Sluňákova na vymezených ohništích.

 

8) Je zakázáno přinášet do areálu zbraně a výbušniny a návykové látky.

 

9) V celém areálu je zakázán vjezd veškerých motorových vozidel s výjimkou dopravní obsluhy, případně dalších vozidel se svolením Sluňákova.

 

10) Pracovníci Sluňákova mohou dávat návštěvníkům pokyny nutné v zájmu zajištění bezpečnosti a ochrany majetku a návštěvníků.

 

11) Pracovníci Sluňákova mohou dále provádět úkony, jimiž se zajišťuje a kontroluje plnění návštěvního řádu. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout jejich pokynů. Při neuposlechnutí mohou být návštěvníci z areálu vykázáni nebo předáni příslušným orgánům státní správy.

 

12) Sluňákov neodpovídá za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení návštěvního řádu.

 

13) Jiné užívání areálu (hudební produkce, stánkový prodej, umísťování propagačních materiálů, fotografování a filmování pro jiné než osobní použití apod.) je možné pouze na základě předem uděleného souhlasu Sluňákova.

 

V Horce nad Moravou 25. 3. 2023

 

Mgr. Michal Bartoš, Ph.D., ředitel