návštěvní řád

budova Sluňákova

1. Mimo interní a externí pracovníky je vstup do domu povolen členům dětského oddílu, účastníkům vzdělávacích kurzů, ubytovaným hostům a dalším návštěvníkům, kteří se ohlásí na informačním centru nebo v kanceláři (dále souhrnně návštěvníci).
2. Návštěvníci v budově udržují čistotu. Před vstupem do budovy si řádně očistí obuv, případně použijí návleky.
3. Oděv, batohy či jiná zavazadla lze odložit v šatně ve vstupní hale. Sluňákov neodpovídá za cenné věci, které nejsou výslovně předány do úschovy pracovníkovi informačního centra.
4. V domě platí přísný zákaz kouření.
5. Do domu není povolen vstup se psy.
6. Do domu nemají přístup osoby pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.
7. Je zakázáno znečisťovat veškeré prostory v domě a v okolí. Odpadky musí být ukládány do odpadkových košů, umístěných v určených prostorách.
8. Návštěvníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní a požární předpisy, neohrožovat své zdraví ani zdraví ostatních a nepoškozovat inventář a jiný majetek. Lékárničky se nachází v informačním centru a v jídelně.
9. V domě není dovoleno pracovat s otevřeným ohněm, skladovat hořlavé látky v množství vyšším než 15 litrů.
10. Návštěvníci jsou povinni uhradit škodu, která jejich jednáním vznikne na majetku Sluňákova, Statutárního města Olomouce či jiných institucí a firem.
11. Návštěvníci se řídí pokyny pracovníka informačního centra.
12. Vstup do kotelny je povolen pouze v doprovodu pracovníka Sluňákova.
13. Návštěvník, který nedodrží ustanovení řádu Sluňákova či jedná v rozporu s dobrými mravy, bude vykázán mimo objekt.
14. Všechny přístupové cesty musí zůstat vždy volné.
15. Sluňákov si vyhrazuje právo uzavřít celou budovu nebo její část z důvodu stavebních úprav nebo konání komerčních či kulturních akcí.

Areál galerie v přírodě Domu přírody Litovelského Pomoraví

16. Návštěvníci areálu jsou povinni chovat se podle pravidel občanského soužití a s největší ohleduplností vůči životnímu prostředí a majetku i vůči ostatním návštěvníkům.
17. Návštěvníci areálu jsou povinni se pohybovat opatrně a předcházet riziku úrazu. Případný úraz je nutno neprodleně nahlásit v informačním centru nebo nejbližšímu přítomnému zaměstnanci Sluňákova.
18. Je zakázáno jakkoli poškozovat objekt, zeleň i jakýkoli jiný majetek v areálu a sousedících usedlostí, zejména:
– trhat rostliny, lámat větve stromů a keřů nebo jinak ničit nebo poškozovat rostliny a ostatní přírodniny;
– rušit, odchytávat, zraňovat a usmrcovat volně žijící živočichy;
– zatěžovat životní prostředí a návštěvníky nadměrným hlukem;
– lézt, psát nebo malovat po zdech, stěnách a informačních zařízeních v areálu nebo je jinak poškozovat;
– odhazovat odpadky mimo odpadkové koše nebo jinak narušovat klid a pořádek.
19. Je zakázán vstup do jezírka, záhonů a dalších ploch, které nejsou určené k pohybu.
20. Cesty se v zimním období neudržují. Vstup do areálu a na střechu je na vlastní nebezpečí.
21. Vstup se psy do venkovního areálu je povolen. Návštěvníci jsou povinni uklízet po svých psech výkaly. Sluňákov bude vymáhat náhradu škod způsobených psy v areálu.
22. V areálu je zakázána manipulace s otevřeným ohněm. Oheň lze rozdělávat se souhlasem pracovníků Sluňákova na ohništi za domem.
23. Na venkovní plochy je zakázán vjezd veškerých motorových vozidel s výjimkou dopravní obsluhy, případně dalších vozidel se svolením Sluňákova.
24. Pracovníci Sluňákova mohou dávat návštěvníkům pokyny nutné v zájmu zajištění bezpečnosti a ochrany majetku a návštěvníků.
25. Pracovníci Sluňákova mohou dále provádět úkony, jimiž se zajišťuje a kontroluje plnění návštěvního řádu. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout jejich pokynů. Při neuposlechnutí mohou být návštěvníci z areálu vykázáni nebo předáni příslušným pořádkovým orgánům.
26. Sluňákov neodpovídá za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení návštěvního řádu.
27. Jiné užívání areálu (hudební produkce, stánkový prodej, umísťování propagačních materiálů, fotografování a filmování pro jiné než osobní použití apod.) je možné pouze na základě předem uděleného souhlasu Sluňákova.
28. Se souhlasem orgánů státní správy v oblasti ochrany přírody si Sluňákov vyhrazuje právo z vážných důvodů atreál zcela nebo částečně uzavřít.
29. Přání, stížnosti, připomínky a náměty mohou návštěvníci předat písemnou nebo jinou formou v kanceláři Sluňákova.

V Horce nad Moravou 22. 1. 2010

Mgr. Michal Bartoš, Ph.D., ředitel