Aktuální projekty

Projekty, které Sluňákov aktuálně řídí, významně se na nich podílí, nebo se s nimi chce pochlubit.

Přírodě nablízku

Přírodě nablízku

Podpora ekologických vzdělávacích programů
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.


sfžp   mžp
Jakpak dopad odpad

Jakpak dopad odpad

Informační kampaň o nakládání odpady v Olomouci financovaná Statutárním městem Olomouc a ve spolutráci s Technickými službami města Olomouce, a.s. Odpadové programy a exkurze pro školy i pro veřejnost, soutež ve sběru papíru Volá Tapír, třiďte papír!, aktivity na akcích pro rodiče s dětmi, aktualizece webu www.olomouctridi.cz. Aktivity projektu.

olomouctridi
Místní akční plánování v Olomouci

Místní akční plánování v Olomouci

Jsme spolupracujícím subjektem v projektu Místního akčního plánování v Olomouci. Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání a neformální vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a neformálního vzdělávání a rodiči. Více informací o projektu najdete na webu map.olomouc.eu. Pro neformální diskuzi o školství a vzdělávání mezi rodiči, učiteli a dalšími aktéry z Olomouce jsou určeny FB stránky MAP Olomouc.

Vybavení a modernizace vnitřních a venkovních odborných učeben

Zkvalitnění podmínek výuky přírodovědných, polytechnických a řemeslných oborů

Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v základních školách v ORP Olomouc prostřednictvím neformálního vzdělávání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


EU_MMR
EDO 2021 - 2023

EDO 2021–2023

Cílem projektu je uskutečnění environmentálního osvětového festivalu v České republice: Ekologické dny Olomouc. Projekt myšlenkově, tematicky a reálně propojuje festival s dalšími aktivitami organizace: celoročním cyklem besed Ekologické večery, pořádáním environmentálních osvětových akcí a areálem komponované krajiny Dům přírody Litovelského Pomoraví. Prostřednictvím aktivit projektu usilujeme o dlouhodobé budování povědomí široké veřejnosti v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Festival Ekologické dny Olomouc. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.


sfžp   mžp
Jsme v kontaktu (nejen s přírodou)

Jsme v kontaktu (nejen s přírodou)

V projektu „Jsme v kontaktu“ je cílem vytvořit vzdělávací prohlídky pro zdravotně postižené a seniory, ale celkově rozšířit paletu možností edukačních činností ve spolupráci s odbornými organizacemi zabývající se jednotlivými specifickými skupinami v Olomouckém kraji. Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením a senioři. Kromě prohlídek také vytvoříme audio průvodce s 3D haptickými projekty. "Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP"
Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Zvyšování kvality neformálního vzdělávání

Zaměstnanci Sluňákova se účastní projektu MŠMT jako partner Pavučiny, sítě středisek ekologické výchovy. Cílem tohoto projektu je zvyšování kompetencí lektorů neformálního vzdělávání, kteří mohou využít nabídky vzdělávacích kurzů například v oblastech osobnostně sociálního rozvoje, polytechnického vzdělávání, kulturního povědomí a vyjádření, a získat praktické zkušenosti s tvorbou a zaváděním nových metod výuky ekologických programů.
ZDOKONALOVÁNÍ EKOLOGICKÉHO VZDĚLÁNÍ SYNERGIÍ POZNATKŮ, ZÁŽITKŮ A KRITICKÉ REFLEXE INSPIROVANÉ SKANDINÁVSKOU A ČESKOU EKOFILOZOFIÍ.

Zdokonalování ekologického vzdělání synergií poznatků, zážitků a kritické reflexe inspirované skandinávskou a českou ekofilozofií

Sluňákov je partnerem Masarykovy univerzity, Univerzity Palackého a Universitetet i Sørøst-Norge. Vytváří zážitkovou prohlídku krajiny Litovelského Pomoraví s důrazem na fyzické vnímání přírody. Projekt je financovaný z Fondů EHP 2014 – 2021 program Vzdělávání. Prostřednictvím Fondů EHP přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy.
Živá archeologie

Živá archeologie v Domu přírody Litovelského Pomoraví

Projekt „Živá archeologie“ navazuje na dvacet let trvající a v mnoha směrech úspěšné působení na veřejnost ve smyslu porozumění důležitosti vztahu člověka a přírody. Zkvalitňuje nabídku pro veřejnost a svou originalitou může být významným inspiračním zdrojem pro oslovení veřejnosti na mnoha přírodně a ekologicky zajímavých místech v naší krajině. Jednoduchým a velmi srozumitelným způsobem ukazuje environmentální problémy v propojení se stavem společnosti, historicko-civilizačním vývojem a lidskou kulturou. Více o projektu. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ - UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Zrównowazony rozwój – udržitelný rozvoj

Jako partner projektu financovaného z fondu Euroregionu Praděd se Sluňákov podílí na tvorbě a distribuci brožury Udržitelný rozvoj, která vyjde ve dvou jazycích, polštině a češtině. Kniha pojednává o udržení rovnováhy mezi naším chováním a ochranou životního prostředí a dopadu na naši budoucnost na základě 12 cílů OSN. Brožura bude součástí nabídky vzdělávacích institucí a kulturních center v Polsku a České republice.
Příroda jako inspirace pro vzdělávání

Příroda jako inspirace pro vzdělávání

Hlavním cílem projektu je další rozvoj vzdělávací nabídky naší organizace v souvislosti s areálem Domu přírody Litovelského Pomoraví v oblasti v oblasti řízení a utváření programu, v oblasti vzdělávací a také rozvinout potenciál území i v mezinárodní měřítku. Více o projektu.

erasmus
Dřesk a Tilpína

Dřesk a Tilpína

Sluňákov v roce 2015 úspěšně ukončil realizaci projektu Dřesk a Tilpína – přímá podpora pedagogů v jejich profesních a lektorských dovednostech. V rámci projektu bylo prostřednictvím čtyř klíčových aktivit podpořeno celkem 425 pedagogů z Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Podrobnosti a také metodické materiály ke stažení.
EDUR

Projekt E-DUR

Projekt určený školákům základních a středních škol nabízí možnost zapojení se do realizace tří typů celoročních projektů – Zelený ostrov, Zlatá nit a Udržitelný rozvoj. Každé projektové téma je nabízeno jako soubor praktických aktivit, díky kterým by zapojení žáci měli rozvinout své klíčové dovednosti v oblasti environmentálních, ekonomických a sociálních aspektů udržitelného rozvoje. Pro učitele vznikly metodické sety včetně elektronických pomůcek a možnosti dalšího vzdělávání. Podrobnosti a publikace ke stažení
Vzdělávám se pro přírodu

Vzdělávám se pro přírodu

Cílem projektu je zlepšit znalosti a dovednosti cílových skupin v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje prostřednictvím realizace EVP a seminářů. Projekt se zaměřuje na realizaci Ekologických výukových programů pro děti a mládež a také Ekologických výukových programů pro vzdělavatele. Dílčí aktivity projektu probíhají co nejvíce v přírodě, v kontaktu s přírodou či reálným prostředím. Všechna probíraná témata vždy úzce souvisí s principy udržitelného rozvoje. V rámci obou aktivit také motivujeme jednotlivé účastníky ke změně spoltřebitelských návyků a prezentujeme jim způsoby šetrného zacházení s přírodními zdroji.

V projektu budou probíhat pětidenní a třídenní pobytové programy pro děti a mládež. Při nich je kladen důraz na pobyt venku, rozvíjení environmentální senzitivity, ale také znalosti o ekologických zákonitostech, environmentálních problémech a rozvoj kompetencí pro aktivní občanství. Druhá dílčí aktivita je zacílena na podporu vzdělavatelů k zařazování EVVO do jejich výukové praxe. Záměrem je proškolit vzdělavatele formou seminářů, exkurzí a workshopů, které jim nabídnou inovativní EVVO metody a přístupy.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.


sfžp   mžp
Sedm bran k přírodě Litovelského Pomoraví

Sedm bran k přírodě Litovelského Pomoraví

Ukončený projekt
Zpestřete si cestu galerií v přírodě kreativními úkoly a návrhy na putování vnitřní i vnější krajinou. Tištěné si můžete zdarma vyzvednout na informačním centru nebo si je zde stáhnout. Brána poutníků a Brána poetická pro individuální návštěvníky a dvojice, Brána větrná – pro rodinu s předškolními dětmi, Brána ohňová – pro rodinu se školními dětmi, Brána vodní – pro skupinu z mateřské školy, Brána sluneční – pro skupina z prvního stupně základní školy.