Zpracování osobních údajů na Sluňákově

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, obecně prospěšná společnost, zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR). Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. je správcem (v některých případech i zpracovatelem) Vašich osobních údajů. 

 

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s., ustanovil referenta pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí. 

 

Kontaktní adresa referenta pro ochranu osobních údajů:

Referent pro ochranu osobních údajů, IČO 27784525
Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.
Skrbeňská 669/70, 783 35 Horka nad Moravou,
telefon 585 154 482,

e-mail referent@slunakov.cz
IDDS: mvqa6g2

 

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s., jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účely:

  • výchovně-vzdělávací činnost s environmentálním zaměřením, vzdělávací programy pro školy, studenty, učitele a širší veřejnost,
  • organizace volno-časových aktivit pro veřejnost, poskytování poradenské činnosti pro veřejnost, provozování turisticko- informačního centra,
  • ubytování, stravování a pronájem prostor pro školy i veřejnost
  • realizace smluvních vztahů a poskytování služeb.

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, a dále na základě plnění právních povinností, které se na Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. vztahují. Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektů údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není městu uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas. Při zpracování osobních údajů u Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva a požadavky uplatňujte u referenta pro ochranu osobních údajů. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.