Krajina Hané a město Olomouc pod hrozbou sucha a horka

Úterý, 26. října 2021 — 16:30; Pevnost poznání Olomouc
V posledních několika letech se výrazně proměnil vztah lidí k přírodě a krajině, kterou obývají. Zažívají doslova na vlastní kůži intenzivně se projevující sucha nebo přívalové deště, vedra a mrazy, proměny zeleně (lesů) a živočichů v krajině. Vždy tomu tak bylo, ale stupňující se případy zaznamenatelné v krátkém časovém období vyvolávají mezi lidmi strach, zda budoucí pokolení bude moci žít v zdravém životním prostředí. Jako by se lidské činnosti dostávalo stále většího varování od planety Země v podobě přírodních živlů a rostoucí teploty. Hosté ekologického večera se společně zamyslí nad současnou situací s ohledem na život ve městě a v krajině, v Olomouci a na Hané, … a pokusí se nabídnout alespoň nějaké náměty, jak mohou lidé na tyto negativní trendy reagovat.
Pořádá Vědecká knihovna v Olomouci ve spolupráci se Sluňákovem, centrem ekologických aktivit města Olomouce (cyklus Ekologické večery) v rámci festivalu Olmützer Kulturtage.
PODPORA EDO 21:
Státní fond životního prostředí (www.sfzp.cz), Ministerstvo životního prostředí (www.mzp.cz),
Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc, Olomouc třídí odpad.
 
Mgr. Michal Lehnert, Ph.D. (1987) je odborný asistent a vyučující na oddělení fyzické a environmentální geografie Katedry geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kterou také vystudoval. Doktorát v oboru Environmentální geografie získal na Ostravské Univerzitě. Působil jako výzkumný pracovník Ústavu informatiky AV ČR. Zabývá se tepelným komfortem a stresem z tepla v prostředí města, klimatologií a environmentální geografií.
Doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D. je vyučujícím a vědeckým pracovníkem na Katedře ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ekolog a hydrobiolog zabývající se ekologií tekoucích vod, mikrobiální ekologií vod, aplikovanou hydrobiologií. Je autorem vědeckých textů i popularizačních textů v časopisech, účastní se celé řady projektů a biologických hodnocení a expertiz zaměřených především na bioindikaci kvality vod, faunistický monitoring, hodnocení revitalizačních zásahů na vodní ekosystémy. Dlouhodobě sleduje případné dopady záměru a snah o vybudování vodní cesty Dunaj Odra Labe na ekosystémy v krajině
 
Ekologický večer se koná v rámci projektu EDO 21 – 23. „Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“