Nabídka pobytových programů

Zde najdete nabídku pobytových programů. 

 

Nabídka obsahuje podrobnější informace o jednotlivých pobytových programech (téma, anotace programu, doporučená věková skupina, doporučené období v roce atd. )

Charakteristika pobytových programů

Lektorovaný program je během dne rozdělen do dvou bloků – dopolední (8.30–11.30) a odpolední (13–16 hodin). Večerní program probíhá v režii doprovázejících pedagogů.

 

Pobyt bývá motivovaný příběhem nebo logickou linkou, jednotlivé tematické bloky pobytu jsou součástí příběhu nebo logické linky.

 

Do všech typů pobytových programů je zařazen úvodní seznamovací blok aktivit zaměřený na spolupráci ve skupině a seznámení se s lektory a s provozem nízkoenergetické budovy. Součástí pobytových programů bývá i terénní exkurze (výlet) do Litovelského Pomoraví (na kolech či pěšky). Pobyt uzavírá vždy několik aktivit zaměřených na zopakování získaných poznatků a dovedností a na celkovou reflexi pobytu.

 

Programy jsou připraveny a vedeny odbornými lektory s přírodovědným a pedagogickým vzděláním.

Návaznost na Rámcový vzdělávací program

Programy navazují na Rámcový vzdělávací program ve vzdělávacích oblastech: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda a v průřezových tématech Environmentální výchova, Osobnostně sociální výchova a Výchova v evropských a globálních souvislostech.

 

Programy rozvíjí tyto klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a personální (především programy pro žáky 2. stupně ZŠ), kompetence občanské (především programy pro žáky 2. stupně ZŠ)

Img 0710
Fontana2
 MG 9061   Version 3
Ohniste1