Nabídka pobytových programů

Zde najdete nabídku pobytových programů.

 

Nabídka obsahuje podrobnější informace o jednotlivých pobytových programech (téma, anotace programu, doporučená věková skupina, doporučené období v roce atd. )

Charakteristika pobytových programů

Lektorovaný program je během dne rozdělen do dvou bloků – dopolední (8.30–11.30) a odpolední (13–16 hodin). Večerní program probíhá v režii doprovázejících pedagogů.

 

 Pro jednotlivé věkové skupiny máme připravené ucelené programové celky (viz nabídka pobytových programů), které jsou propojené tematickou nebo logickou linkou. Programové celky nabízí pestrou kombinaci metod, činností i způsobů práce. Ve všech programech je pro nás důležité setkávání s  životem v přírodě, přemýšlení a učení v kontextech a vztazích, kontakt s  reálným světem, učení venku, vlastní prožitek žáků a hledání vlastní orientace v dnešním světě. 

 

Do všech typů pobytových programů je zařazen úvodní seznamovací blok aktivit zaměřený na spolupráci ve skupině a seznámení se s lektory a s provozem nízkoenergetické budovy. Součástí pobytových programů bývá i terénní exkurze (výlet) do Litovelského Pomoraví (na kolech či pěšky). Pobyt uzavírá vždy několik aktivit zaměřených na zopakování získaných poznatků a dovedností a na celkovou reflexi pobytu. V průběhu celého pobytu se snažíme vést žáky k šetrnému způsobu života  (důsledné třízení odpadu po celou dobu pobytu, omezení vzniku odpadů při přípravě svačinových balíčků na výlet – látkové sáčky…).

 

Programy jsou připraveny a vedeny odbornými lektory s přírodovědným a pedagogickým vzděláním.

Návaznost na Rámcový vzdělávací program

Programy navazují na Rámcový vzdělávací program ve vzdělávacích oblastech: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda a v průřezových tématech Environmentální výchova, Osobnostně sociální výchova a Výchova v evropských a globálních souvislostech.

 

Programy rozvíjí tyto klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a personální (především programy pro žáky 2. stupně ZŠ), kompetence občanské (především programy pro žáky 2. stupně ZŠ)

Img 0710
Fontana2
 MG 9061   Version 3
Ohniste1